X

Selectie van door ons uitgevoerde projecten

Opdrachtgever: BV Landgoed Huis te Maarn
Mw. Drs. R.A. van Notten, Directeur

Het met paard uitslepen van door stormschade geveld zwaar stamhout. Het betreft hier een kwetsbaar, als archeologisch waardevol aangemerkt gedeelte van het landgoed. De opdrachtgever hechtte er waarde aan om het werk met paarden uit te voeren, vooral om beschadiging van de kwetsbare bosbodem te voorkomen.


Opdrachtgever: gemeente Den Haag

Met een In eigen beheer ontwikkeld paardgetrokken werktuig onderhouden we de ruiterpaden in het recreatiegebied de Uithof.


Opdrachtgever: gemeente Den Haag/Wallaard Groen BV

De gemeente Den Haag heeft een meerjarig dunningsplan voor de ruim tien parken binnen haar gemeentegrenzen. Verspreid over meerdere jaren wordt telkens een deel van de parken gedund. In haar streven zoveel mogelijk duurzaam te werken heeft de gemeente in de besteksbepalingen opgenomen dat het gedunde hout met paarden moet worden uitgesleept. Wallaard Groen BV, de aannemer die dit werk de komende drie jaar uitvoert, heeft paard aan ‘t Werk verzocht het uitslepen van het door hen gezaagde dunningshout te verzorgen. Door de inzet van meerdere paarden konden we deze klus tot tevredenheid van de aannemer binnen enkele weken klaren. Het betreft hier een meerjarig contract. 

Rutger de Graaf, directeur Wallaard Groen BV over deze opdracht: "Onze samenwerking met Ron Le Poole en zijn collega’s de gebroeders Holster verliep erg voorspoedig. Dankzij de inzet van meerdere paarden konden we het werk in de Haagse parken vlot, efficiënt  en zonder enige schade aan paden of opstanden voltooien. Wij hebben  veel respect voor de wijze waarop deze mensen omgaan met hun paarden, het publiek en de natuurterreinen waarin gewerkt wordt. Wat ons betreft kunnen we deze samenwerking zeker ook de komende jaren voortzetten."


Opdrachtgever: gemeente Rheden
Projectleiding: Velhorst Groot Groen

Velling en met paarden uitslepen van opslag van vliegdennen en berken op het plaatselijk zeer heuvelachtige Roozendaalse Veld (Veluwezoom). Ook hier was het gebruik van paarden een uitdrukkelijke wens van de gemeente om de kwetsbare heidevegetatie te sparen.

Nienke Moll, beheerder Rozendaalse Veld, gemeente Rheden: 
"Bij de werkzaamheden in de natuurgebieden, en met name de heidegebieden die wij als gemeente beheren, proberen wij vanwege de bodemopbouw en kwetsbare vegetatie de inzet van machines tot een minimum te beperken. Er zijn ook plekken waar machines gewoonweg niet kunnen komen vanwege bodemreliëf. Wij kiezen daarom bij het uitvoeren van beheerswerkzaamheden veel voor het gebruik van paarden. Een bijkomend voordeel is dat in gebieden met een hoge recreatiedruk en loslopende honden het werken met paarden zonder problemen verloopt. We ontvangen zelfs positieve reacties. In onze opdracht heeft Ron Le Poole met zijn collega Bert Harmsen in de afgelopen winters op het Rozendaalse Veld de opslag van vliegdennen en berken verwijderd. Ook de gezamenlijke inzet met onze vrijwilligers van de Heidewerkgroep werkte stimulerend. Ron en zijn paarden hebben zo een goede bijdrage geleverd aan ons beheerdoel om de openheid van de heide mét haar kwetsbare vegetatie te bewaren."


Opdrachtgever: gemeente Rheden
Projectleiding: Velhorst Groot Groen

Dunning van een bosperceel van ca. 15 ha in het Roozendaalse Veld, zuidelijke Veluwezoom nabij Velp. De opdrachtgever gaf nadrukkelijk de voorkeur aan de inzet van paarden om schade aan de kwetsbare vegetatie uit te sluiten. Wij verzorgden het uitslepen met meerdere paarden en afvoeren van het vrijgekomen stamhout.  Ook het vrijgekomen takhout werd door ons uitgesleept en vervolgens versnipperd.


Opdrachtgever: Waternet, het waterbedrijf van de gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Toezicht: Buro Bos, ecologisch adviseur & freelance boswachter

Waternet, het Amsterdamse watercyclusbedrijf, beheert o.a. de Amsterdamse Waterleidingduinen, het duingebied tussen Noordwijk en Zandvoort. Het betreft hier veelal geaccidenteerd terrein met soms zeer steile hellingen. Waternet heeft samen met het Hoogheemraadschap Rijnland, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat en de gemeenten Noordwijk en Zandvoort het natuurherstelproject 'Noordvoort' uitgevoerd voor meer dynamiek in de zeereep. Hierbij zijn stuifkuilen aangelegd. In deze delen van de zeereep kan de wind weer vat krijgen op het stuifzand en zo de dynamiek van duinvorming bevorderen. Waternet verzocht paard aan 't Werk de locaties van de stuifkuilen door paarden met ploegen te ontdoen van helmgras en andere vegetatie en zo het stuiven van het zand te stimuleren.

Willem Stuulen (coördinator Bron- en natuurbeheer van Waternet) over dit project: "Ieder deel van het duin is anders en daarom is maatwerk in het beheer belangrijk. De  kleinschaligheid, soms zeer steile hellingen en de vaak kwetsbare vegetatie op de zeereep maakten het gebruik van machines voor het nabeheer ongewenst. Voor het nabeheer van de stuifkuilen besloten we daarom gebruik te maken van trekpaarden met ploeg. Hierdoor werden de wortels van de terug groeiende vegetatie door gesneden zodat het zand weer vrij kon stuiven. Ron Le Poole heeft samen met  zijn collega’s de gebroeders Holster  met hun trekpaarden deze lastige klus ruim binnen de gestelde tijd  naar onze volle tevredenheid geklaard. Het resultaat is erg goed en we verwachten dat de stuifkuilen het komende decennium actief blijven."


Opdrachtgever: PWN Waterleidingbedrijf en Natuurbeheerder

Open ploegen van een grote stuifkuil in de Kennemer Duinen. Om de betrokkenheid van het publiek bij het beheer van natuurterreinen te bevorderen werd gebruik gemaakt van vrijwilligers. Vanzelfsprekend is in dit kwetsbare terrein het gebruik van trekkers taboe. Onze paarden werden daarom ook ingezet voor de afvoer van alle vrijgekomen plantmateriaal.


Opdrachtgever: Zuid-Hollands Landschap 

Uitslepen van licht stamhout en het verwijderen van Prunusopslag in het Keukenhofbos nabij Lisse.


Opdrachtgever: Stadt Mölln – Forstverwaltung 

Assistentie van collega-houtsleper Kay Stolzenberg bij het uitslepen van stamhout in bosgebied nabij Mölln (omgeving Hamburg). Het betrof zwaar stamhout in heuvelachtig, met sneeuw bedekt terrein.


Opdrachtgever: gemeente Rijswijk
Projectleiding: BSI Bomenservice

Vellen, met meerdere paarden uitslepen en afvoeren van ca. 600 beuken in het Rijswijkse Bos. Bovendien moest al het vrijkomende takhout worden uitgesleept en versnipperd. Het betrof hier een renovatieproject waarbij de inzet van paarden uitdrukkelijk vereist was.


Opdrachtgever: PWN Waterleidingbedrijf en Natuurbeheerder

Met cultivator, getrokken door twee tweespannen,  loswoelen van door werkzaamheden ontstane trekkersporen in een archeologisch kwetsbaar duingebied.