X

over paard aan 't Werk

Ooit begonnen als liefhebberij 

Als jongen woonde ik midden jaren '60 in een klein dorp met een levendige boerenstand, veelal kleine melkveehouders met bedrijfsgebouwen midden in het dorp en weidegronden in de polders rondom. Het was de tijd waarin boeren massaal overschakelden van paard naar trekker. Maar gelukkig was er ook nog een steeds kleiner wordende groep echte paardenliefhebbers die vasthielden aan het gebruik van paarden bij al hun boerenwerk. De loonwerker werd alleen ingeschakeld voor het zware werk, al het overige werk werd als het enigszins kon nog met paarden gedaan. Het werken met paarden was toen al mijn lust en mijn leven, al mijn vrije tijd bracht ik door bij deze boeren. Degenen die met een tweespan werkten hadden duidelijk mijn voorkeur. Terwijl mijn vriendjes naar de hockeyclub gingen reed ik als 16-jarige met mijn tweespan door de toen nog betrekkelijk rustige dreven van ons dorp met vrachten mest of een 'voer' hooi.


Paardenkracht: ook voor kleinschalig en vooral duurzaam transport.

Na mijn opleiding in groenvoorziening en omzwervingen in binnen- en buitenland begon ik (nu zo’n dertig jaar geleden) mijn eigen bedrijf als exporteur van bomen en planten. In de drukke jaren bleef er geen tijd voor de paarden, maar de liefde voor trekpaarden bleef en toen ik nu zo'n tien jaar geleden in de gelegenheid was een eigen trekpaard aan te schaffen aarzelde ik geen moment. Inmiddels had ik zowel in Engeland als in  Duitsland een cursus 'houtslepen met paarden' gevolgd en voldoende in de praktijk geleerd om zelf met mijn paard aan de slag te gaan. Wat dus als een liefhebberij begon is uitgegroeid tot de professionele organisatie paard aan 't Werk,  al ruim tien jaar werkzaam voor overheden en particulieren.


Paardenkracht: ideaal voor werken in moeilijk toegankelijk terrein.

Breed inzetbaar in bos, natuur en stedelijk gebied

Paard aan 't Werk  is u graag van dienst met de professionele inzet van paardenkracht in heel Nederland, bij bos- en natuurbeheer of werkzaamheden in stedelijk gebied en openbaar groen. Het werken met paarden is duurzaam, effectief en economisch verantwoord. Het is dus zeker geen folkloristische liefhebberij die alleen om nostalgische redenen in stand gehouden zou moet worden!

Wij geloven in de vele mogelijkheden die paardenkracht, juist ook in de huidige tijd, ons kan bieden bij de professionele uitvoering van een breed scala aan werkzaamheden. In bos- en natuurbeheer is hét grote voordeel van paardenkracht de ecologisch verantwoorde werkwijze waarbij bodem, flora en fauna in een bestand of natuurgebied gespaard worden. Ook in een stedelijke omgeving zijn er voor de inzet van werkpaarden vele, vaak onverwachte, mogelijkheden. Voorbeelden in Frankrijk en Duitsland bewijzen dit. Paarden worden daar onder meer ingezet voor het maaien van gazons, vervoer van groenafval in parken of het watergeven van plantenbakken. 


Houtslepen in terrein met geringe draagkracht.

Werkpaarden zijn duurzaam, effectief en kostenbesparend

Enkele voordelen van de inzet van paardenkracht:

  • duurzaam (geen of nauwelijks gebruik van fossiele brandstoffen)
  • geen lawaai, geen uitlaatgassen en geen bodemverontreiniging door brandstof- of olielekkages
  • inzetbaar op moeilijk bereikbare of kwetsbare terreinen
  • kostensparend en effectief, vooral in kleinschalige objecten
  • uitstekend te combineren met inzet van machines
  • zeer publieksvriendelijk

Onderaan deze pagina (in het lichtrode gedeelte) staat een samenvattende tabel waarin paard en machine op enkele criteria worden vergeleken.

We brengen het grote publiek weer in contact met echt werkende paarden. Telkens weer geeft het veel voldoening om te zien hoezeer die confrontatie veel emoties en enthousiasme losmaakt. Onze missie is om juist ook deze toegevoegde waarde van paardenkracht onder de aandacht van opdrachtgevers te brengen.


Uitslepen van vliegdennen op het Roozendaalse Veld.

Professionele dienstverlening

Sinds de onofficiële start in 2006 zijn we uitgegroeid tot een professionele organisatie die met ervaren paarden en professionele werktuigen een breed pakket biedt. We hebben diverse omvangrijke projekten gerealiseerd o.a. voor de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Rheden en voor Waternet – het Waterbedrijf van de gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht –, naar volle tevredenheid van onze opdrachtgevers. Wat zij van ons werk vinden leest u op de pagina 'werk in bos en natuur', onderin in het grijze gedeelte. Dankzij een nauwe samenwerking met enkele partners-trekpaardenhouders, verspreid over het land, kunnen we ook grotere projecten aannemen en zeer concurrerend werken. Hieronder, in het grijze gedeelte van deze pagina, vindt u een selectie van door ons uitgevoerde projecten. Kijk voor meer informatie op de pagina's 'werk in bos en natuur' en 'werk in de stad'.

Onze werkwijze

Overweegt u om ons in te schakelen voor deze unieke vorm van vorm van terreinbeheer, neem dan contact met ons op. Wij bezoeken samen met u het terrein en bepalen in overleg met u een plan van aanpak. Afhankelijk van de omvang en de aard van het werk offreren wij u een dagtarief of een tevoren overeen te komen aanneemsom. Van belang is in dit verband te benadrukken dat het werken met paarden veel voordelen biedt. Aspecten als duurzaamheid, publieksvriendelijkheid en het voorkomen van schade aan opstanden en bodem moeten zeker ook in de kostenoverwegingen worden meegenomen. Het welzijn van de paarden staat bij ons steeds voorop, met name door gebruik te maken van speciaal ontworpen paardvriendelijke, goed passende tuigen en moderne werktuigen.

Wij gaan graag met u in gesprek om samen te bezien wat onze werkpaarden voor uw organisatie kunnen betekenen. Neem contact met ons op via: info@paardaanhetwerk.nl.

Ron Le Poole


Maaien van natuurterreinen met geringe draagkracht.

Een selectie van door ons uitgevoerde projecten

Februari 2016

Opdrachtgever: gemeente Den Haag/Wallaard Groen BV
Het in nauwe samenwerking met het aannemersbedrijf Wallaard uitslepen van dunningshout uit negen verschillende parken, verspreid over de gemeente Den Haag.
Door de inzet van meerdere paarden konden we deze klus tot tevredenheid van de aannemer binnen enkele weken klaren.
Het betreft hier een meerjarig contract. De verwachting is dat we ook de komende twee jaar gevraagd worden het uitslepen van het dunningshout met onze paarden te verzorgen.

Rutger de Graaf, directeur Wallaard Groen BV over deze opdracht: "Onze samenwerking met Ron Le Poole en zijn collega’s de gebroeders Holster verliep erg voorspoedig. Dankzij de inzet van meerdere paarden konden we het werk in de Haagse parken vlot, efficiënt  en zonder enige schade aan paden of opstanden voltooien. Wij hebben  veel respect voor de wijze waarop deze mensen omgaan met hun paarden, het publiek en de natuurterreinen waarin gewerkt wordt. Wat ons betreft kunnen we deze samenwerking zeker ook de komende jaren voortzetten."

Opdrachtgever: particulier
Met paard verwijderen van opslag van vogelkers en uitslepen van stamhout op een particulier landgoed nabij Garderen, Veluwe.


Winter 2015-2016

Opdrachtgever: gemeente Rheden
Projectleiding: Velhorst Groot Groen

Velling en met paarden uitslepen van opslag van vliegdennen en berken op het plaatselijk zeer heuvelachtige Roozendaalse Veld (Veluwezoom) .
Ook hier was het gebruik van paarden een uitdrukkelijke wens van de gemeente om de kwetsbare heidevegetatie te sparen.

Nienke Moll, beheerder Rozendaalse Veld, gemeente Rheden: "Bij de werkzaamheden in de natuurgebieden, en met name de heidegebieden die wij als gemeente beheren, proberen wij vanwege de bodemopbouw en kwetsbare vegetatie de inzet van machines tot een minimum te beperken. Er zijn ook plekken waar machines gewoonweg niet kunnen komen vanwege bodemreliëf. Wij kiezen daarom bij het uitvoeren van beheerswerkzaamheden veel voor het gebruik van paarden. Een bijkomend voordeel is dat in gebieden met een hoge recreatiedruk en loslopende honden het werken met paarden zonder problemen verloopt. We ontvangen zelfs positieve reacties. In onze opdracht heeft Ron Le Poole met zijn collega Bert Harmsen in de afgelopen winters op het Rozendaalse Veld de opslag van vliegdennen en berken verwijderd. Ook de gezamenlijke inzet met onze vrijwilligers van de Heidewerkgroep werkte stimulerend. Ron en zijn paarden hebben zo een goede bijdrage geleverd aan ons beheerdoel om de openheid van de heide mét haar kwetsbare vegetatie te bewaren."


Najaar 2014

Opdrachtgever: gemeente Rheden
Projectleiding: Velhorst Groot Groen

Dunning van een bosperceel van ca. 15 ha in het Roozendaalse Veld, zuidelijke Veluwezoom nabij Velp.
De opdrachtgever gaf nadrukkelijk de voorkeur aan de inzet van paarden om schade aan de kwetsbare vegetatie uit te sluiten.
Wij verzorgden het uitslepen met meerdere paarden en afvoeren van het vrijgekomen stamhout. 
Ook het vrijgekomen takhout werd door ons uitgesleept en vervolgens versnipperd.

Opdachtgever: PWN Waterleidingbedrijf en Natuurbeheerder
Open ploegen van een grote stuifkuil in de Kennemer Duinen.
Om de betrokkenheid van het publiek bij het beheer van natuurterreinen te bevorderen werd gebruik gemaakt van vrijwilligers.
Vanzelfsprekend is in dit kwetsbare terrein het gebruik van trekkers taboe.
Onze paarden werden daarom ook ingezet voor de afvoer van alle vrijgekomen plantmateriaal.

Zomer 2014

Opdrachtgever: Waternet, het waterbedrijf van de gemeente Amsterdam en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
Toezicht: Buro Bos, ecologisch adviseur & freelance boswachter

Ploegen van helmgras en andere begroeiing zoals dauwbraam en duindoorn in zogenaamde ‘stuifkuilen’ op de kwetsbare zeereep in de Amsterdamse Waterleidingduinen nabij Noordwijk.
Doel was om de wind weer vat te laten krijgen op het zand om daarmee het natuurlijk proces van stuivend zand te bevorderen. 

Willem Stuulen (coördinator Bron- en natuurbeheer van Waternet) over dit project: "Ieder deel van het duin is anders en daarom is maatwerk in het beheer belangrijk. De  kleinschaligheid, soms zeer steile hellingen en de vaak kwetsbare vegetatie op de zeereep maakten het gebruik van machines voor het nabeheer ongewenst. Voor het nabeheer van de stuifkuilen besloten we daarom gebruik te maken van trekpaarden met ploeg. Hierdoor werden de wortels van de terug groeiende vegetatie door gesneden zodat het zand weer vrij kon stuiven. Ron Le Poole heeft samen met  zijn collega’s de gebroeders Holster  met hun trekpaarden deze lastige klus ruim binnen de gestelde tijd  naar onze volle tevredenheid geklaard. Het resultaat is erg goed en we verwachten dat de stuifkuilen het komende decennium actief blijven."


Voorjaar 2013

Assistentie van collega-houtsleper Kay Stolzenberg bij het uitslepen van stamhout in bosgebied nabij Mölln (omgeving Hamburg).


Voorjaar 2011

Opdrachtgever: Zuid-Hollands Landschap 
Uitslepen van licht stamhout en het verwijderen van Prunusopslag in het Keukenhofbos nabij Lisse.


Maart 2010

Opdrachtgever: Stadt Mölln – Forstverwaltung 
Assistentie van collega-houtsleper Kay Stolzenberg bij het uitslepen van stamhout in bosgebied nabij Mölln (omgeving Hamburg).
Het betrof zwaar stamhout in heuvelachtig, met sneeuw bedekt terrein.


Najaar 2009

Opdrachtgever: gemeente Rijswijk
Projectleiding: BSI Bomenservice

Vellen, met meerdere paarden uitslepen en afvoeren van ca. 600 beuken in het Rijswijkse Bos. Bovendien moest al het vrijkomende takhout worden uitgesleept en versnipperd. Het betrof hier een renovatieproject waarbij de inzet van paarden uitdrukkelijk vereist was.


Voorjaar 2008

Opdrachtgever: PWN Waterleidingbedrijf en Natuurbeheerder
Met cultivator, getrokken door twee tweespannen,  loswoelen van door werkzaamheden ontstane trekkersporen in een archeologisch kwetsbaar duingebied.
 

Een vergelijking tussen machine en paard

 

Criterium Machine Paard
Aanschafkosten zeer hoog gering
Onderhoudskosten hoog, veel energie gering, o.a. door weinig materiaal beperkte energie/'brandstof'behoefte
Energieverbruik hoog, fossiele energie gering
Milieubelasting hoog tot middelmatig: uitlaatgassen, CO2-emissie, geluid, risico lekkage olie en brandstof gering tot nul, geen lawaai of stank
Bodembeschadiging hoog tot middelmatig gering tot nul
Bestandsbeschadiging hoog tot middelmatig gering tot nul
Acceptie bij het publiek gering groot, veel sympathie en positieve emotie
Totaalbalans overwegend negatief positief